Feedback 2019

Sot eis är Meenung. Wat war gutt, wat kann ee verbesseren? E grousse Merci am Viraus!

iwwer Funk an/oder Internet
(e.g. Phonie, SSTV, IRC, ...)