Informatiounen / JOTA / Generelles

Charte de bonne conduite vis à vis vum Amateurfunker

De Funkamateur ass kee Scout, mir erklären him wéi alles bei äis leeft a ginn him de Programm vum Week-End.

De Funkamateur ass net zoustänneg fir d’Ausféierung vum Programm vum Weekend.

Mir suergen fir d’Disziplin an Uerdnung bei der Funkstatioun.

De Funkamateur stellt ons deiert Material zur Verfügung, dëst musse mir mat deem néidegen Respekt behandelen.

Mir paken eng Hand mat un bei der Installatioun an och duerno beim Apaken vum Funkéquipement an den Antennen.

Mir verwinnen den Funkamateur mat Iessen a Gedrénks, a stellen e proppert an agréabelt Lokal zur Verfügung.

Mir maachen him e klenge Kaddo bei der Chaine des Adieux.