Informatiounen / JOTA / Generelles

Wéi fanne mir een Amateurfunker?

Mir sinn a Kontakt mat enger Rei vun Funkamateuren an och mat den Funkamateurorganisatiounen.

Dir kennt eis einfach uschreiwen wann dir op der Sich sidd a mir hëllefen dann weider.

Selwer siche kënnt dir natierlech och bei deenen zwee Funker-Veräiner

Luxemburger Amateur Radio Union     Radioamateurs du Luxembourg